Regulamin sklepu internetowego i LEAD MAGNET Instytutu Psychosyntezy od

01.01.2023

https://psychosynteza.pl/sklep 
Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia
zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach
dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
3. POCK– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści
tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,
4. Regulamin – niniejszy regulamin,
5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://psychosynteza.pl/sklep,
6. Sprzedawca – Instytut Psychosyntezy dr Ewa Danuta Białek, ul. Romana Maciejewskiego 1/51 03-187
Warszawa, NIP 5241557304, E-mail: instytut@psychosynteza.pl
§ 2 Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz
Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu towarów lub
treści cyfrowych, uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie
szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego.
Wystarczające są:
dostęp do Internetu,
standardowy, aktualny system operacyjny,
standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Do korzystania z treści cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe,
ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików
takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z treści cyfrowych wymaga spełnienia
dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Sklepie w sposób widoczny dla
Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie
Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Rodzaj
zawieranej umowy zależy od przedmiotu zamówienia. W przypadku zamówienia towarów, dochodzi do zawarcia
umowy sprzedaży. W przypadku zamówienia treści cyfrowych, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie
treści cyfrowych.
3. Jeżeli Kupujący zakłada konto użytkownika w Sklepie, dochodzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o
świadczenie usługi konta użytkownika, na podstawie której Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę
drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane
Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z
wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy
sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu,
Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych
przez osoby nieuprawnione.
6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący
powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail instytut@psychosynteza.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie
reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres email składającego reklamację.
§ 4 Składanie zamówienia
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka
interesujących Kupującego produktów lub treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych
niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu
dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia
jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
3. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący
zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności
celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu
w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz
instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od jego złożenia.
4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za
podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości
Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub
poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo
wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku
braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich
wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast
Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie
uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
§ 5 Dostawa i płatność
1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego towary opisane są na stronie Sklepu oraz
prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący,
chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale
zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.Treści
cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną nieodpłatnie.
2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na
etapie składania zamówienia.
3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez:
system płatności tPay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu
system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w
Luksemburgu
system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu
system płatności Dotpay, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu
system płatności PayNow, obsługiwany przez firmę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850
Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-
021-50-88
4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na
adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
§ 6 Realizacja zamówienia
1. Realizacja zamówienia obejmującego towary polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu
ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego
formą dostawy zamówienia.
2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki
przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). Dokładny termin doręczenia przesyłki określa przewoźnik.
Doręczenie i wydanie przesyłki następuje na zasadach stosowanych przez przewoźnika. Kupujący powinien
zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danego rodzaju przesyłce, a w razie stwierdzenia ubytków
lub uszkodzenia towarów znajdujących się w przesyłce, dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika, np. doprowadzić do spisania protokołu szkody.
3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać
wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez
Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin
realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
4. Jeżeli Kupujący zamawia produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem
realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład
zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek
cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
5. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez
Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do
zakupionych treści cyfrowych.
6. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dla Kupującego może zostać
utworzone konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych, a dane dostępowe
zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
7. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dostęp do treści cyfrowych może być
ograniczony czasowo (np. dostęp na rok), zgodnie z informacjami zawartymi w opisie treści cyfrowych na stronie
Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Kupujący traci dostęp do treści cyfrowych. Jeżeli
Kupujący kupuje treści cyfrowe, co do których Sprzedawca komunikuje dożywotni dostęp i dostęp ten następuje
poprzez dedykowaną platformę, o której mowa powyżej, w przypadku zamknięcia przez Sprzedawcę tej
platformy, Kupującemu jest zapewniana możliwość pobrania treści cyfrowych w celu dalszego z nich korzystania,
mimo zamknięcia platformy.
8. Jeżeli dla Kupującego tworzone jest konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści
cyfrowych, Kupujący zobowiązany jest korzystać z tej platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i
dobrymi obyczajami, a w szczególności:
korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników,
nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, nie wpływający negatywnie na
funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
nie rozpowszechniać treści cyfrowych, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem platformy, ani
jakichkolwiek ich fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, jak również w żaden inny sposób nie
naruszać praw autorskich Sprzedawcy lub innych podmiotów uprawnionych do tych treści cyfrowych,
nie wykorzystywać platformy do prowadzenia działań marketingowych.
nie podejmować prób pobierania treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem platformy w inny
sposób niż ten przewidziany przez Sprzedawcę, bądź nie pobierać tych treści w ogóle, jeżeli Sprzedawca nie
przewiduje takiej możliwości.
9. W razie korzystania przez Kupującego z dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych w
sposób sprzeczny z ust. 8 powyżej, Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do tej
platformy.
10. Treści cyfrowe dostarczane są w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest
zobowiązany do dostarczania aktualizacji zakupionych treści cyfrowych, chyba że czyni w tym zakresie inne
oświadczenia, np. zawierając informacje o przysługujących Kupującemu aktualizacjach w komunikatach
dotyczących oferowanych treści cyfrowych – w takiej sytuacji, aktualizacje dostarczane są Kupującemu zgodnie z
poczynionymi przez Sprzedawcę oświadczeniami.
11. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest dostarczana w sposób jednorazowy, jedynie z
uzasadnionych przyczyn takich jak usunięcie usterek, ulepszenie treści cyfrowej pod kątem jej przydatności dla
Użytkownika, dopasowanie treści cyfrowej do potrzeb Użytkownika, modyfikacja treści cyfrowej w celu
dostosowania jej do aktualnego stanu wiedzy lub ze względu na zmiany prawa. Zmiana treści cyfrowej nie może
wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Kupującego. W razie zmiany treści cyfrowej, Sprzedawca
informuje o niej Kupującego w sposób jasny i zrozumiały. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp
Konsumenta lub POCK do treści cyfrowej lub korzystania z niej, Sprzedawca informuje Konsumenta lub POCK z
odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany. W takiej
sytuacji, Konsument lub POCK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w terminie
30 dni od poinformowania o zmianie, chyba że Sprzedawca zapewnił Konsumentowi lub POCK uprawnienie do
zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.
12. Jeżeli treściom cyfrowym towarzyszą jakieś dodatkowe świadczenia ze strony Sprzedawcy, np. dostęp do
dedykowanej grupy na Facebooku, świadczenia te realizowane są zgodnie z informacjami zawartymi w
dostępnym na stronie internetowej opisie treści cyfrowej, której towarzyszy dane świadczenie. Sprzedawca może
przewidywać dodatkowe zasady (np. zasady grupy wsparcia) w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i
komfortu wszystkich Kupujących mających dostęp do dodatkowych świadczeń. Nieprzestrzeganie przez
Kupującego takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania z dodatkowych
świadczeń (np. usunięcie z grupy wsparcia).
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Konsument oraz POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie lub zawarcia umowy o dostarczenie
treści cyfrowych.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
Konsumenta lub POCK, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub POCK
jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą
Konsumenta lub POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a
Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub POCK potwierdzenie otrzymania zgody zgodnie z art. 15 ust. 2 albo
zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną.
4. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem
https://app.bezpieczny.biz/documents/[bezpieczny.biz]-formularz-odstapienia-od-umowy.doc jednak nie jest to
obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.
6. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba
że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed
jego upływem.
7. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od
niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia towarów (jeśli koszt pokrył Konsument
lub POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub
POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
10. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
§ 8 Odpowiedzialność za zgodność z umową
1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Kupującego innego niż
Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność towaru
lub treści cyfrowych z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK towar lub treści cyfrowe wolne od wad.
3. Zgodność towaru lub treści cyfrowych z umową ocenia się zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach
konsumenta.
4. Uprawnienia Konsumenta lub POCK związane z niezgodnością towaru lub treści cyfrowych z umową oraz sposób
ich realizacji określone są bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta. W trosce o
interesy Konsumenta lub POCK, Sprzedawca przygotował wyciąg z tych przepisów, stanowiący załącznik nr 1 do
Regulaminu.
5. W celu uproszczenia Konsumentowi lub POCK realizacji uprawnień związanych z niezgodnością towaru lub treści
cyfrowych z umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub POCK
może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem https://app.bezpieczny.biz/documents/[bezpieczny.biz]-
formularz-reklamacyjny.doc
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za
pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
§ 9 Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce
prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
§ 10 Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe, treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy
towarów (np. projekty graficzne), mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom
uprawnionym.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi
przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, za wyjątkiem korzystania z treści
w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować
odpowiedzialnością cywilną lub karną.
3. Jeżeli Kupujący chce korzystać z treści objętych prawami autorskimi w sposób wykraczający poza granice
dozwolonego użytku osobistego, Sprzedawca może udzielić mu licencji na zasadach określonych indywidualnie.
§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na
drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego
z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do
której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen
produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków
umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak
zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
3. Do umów sprzedaży oraz umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie wiążą się z założeniem dla
Kupującego konta na platformie kursowej, zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w
brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.
4. W przypadku umowy o świadczenie usługi konta użytkownika, Kupujący posiadający zarejestrowane konto
użytkownika w Sklepie, informowany jest o każdej zmianie Regulaminu poprzez wysyłkę wiadomości na adres email przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może
wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika, usuwając swoje konto użytkownika.
5. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które wiążą się z założeniem dla Kupującego konta na
platformie kursowej, Kupujący posiadający konto na platformie kursowej informowany jest o każdej zmianie
Regulaminu poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta. Konsument lub POCK może
wypowiedzieć umowę wyłącznie w sytuacji, gdy zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp
Konsumenta lub POCK do treści cyfrowych lub korzystanie z nich. Wypowiedzenie może być złożone w terminie
30 dni od zawiadomienia Konsumenta lub POCK o zmianie Regulaminu. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy
nie przysługuje Kupującemu innemu niż Konsument lub POCK. . Wszelkie spory związane z umowami
zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na
miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie
znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na
zasadach ogólnych.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2023-01-01
7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej
Regulaminu.
Załącznik nr 1 – wyciąg z przepisów ustawy o prawach konsumenta
Uprawnienia Konsumenta / POCK w przypadku niezgodności towaru z umową
Art. 43d [Naprawa lub wymiana]
1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać
naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany
przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i
wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić
doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w
szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne
niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został
poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla
konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub
wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi
przedsiębiorca.
5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od
konsumenta towar na swój koszt.
6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca
demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych
czynności na swój koszt.
7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
Art. 43e [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]
1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od umowy, gdy:
przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;
przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;
brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do
zgodności z umową;
brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy
bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z
umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru
niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
3. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa
się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy
konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych
towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie
oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt.
Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
towaru lub dowodu jego odesłania.
7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.
Uprawnienia Konsumenta / POCK w przypadku niezgodności treści cyfrowej z umową
Art. 43m [Niezgodność z umową treści lub usługi]
1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich
zgodności z umową.
2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli
doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w
szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od
chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez
nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.
Art. 43n [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]
1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga
nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m
ust. 4;
brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca
próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny
albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla
konsumenta.
2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z
umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób
ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały
niezgodne z umową.
3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za
zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że
brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotna.

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 01.12.2022

<div id=’bbiz-wrapper’></div>

<script> const _bbiz = {’did’: 'rp1xl26qm17edjv5′}</script>

<script async defer src=’https://app.bezpieczny.biz/s.js’></script>

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia
zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach
dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
3. Przedsiębiorca Konsumencki – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Przedsiębiorca
Konsumencki jest również Kupującym,
4. Regulamin – niniejszy regulamin,
5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://psychosynteza.pl/sklep,
6. Sprzedawca – Instytut Psychosyntezy dr Ewa Danuta Białek, ul. Romana Maciejewskiego 1/51 03-187
Warszawa, NIP 5241557304
§ 2 Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz
Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów
fizycznych lub treści cyfrowych, uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie
szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa,
posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Do korzystania z treści cyfrowych kupowanych w Sklepie wystarczające jest spełnienie tych samych warunków,
o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu. Jeżeli korzystanie z treści cyfrowych kupowanych w Sklepie
wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego,
stosowne informacje w tym zakresie zawarte są w opisie treści cyfrowej na stronie Sklepu.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności
poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie
Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
3. Jeżeli Kupujący zakłada konto użytkownika w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę
drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane
Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z
wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Jeżeli Kupujący zapisuje się do Newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą
elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o
nowościach, promocjach, produktach Sprzedawcy.
5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy
sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu,
Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych
przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący
powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail instytut@psychosynteza.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie
reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres email składającego reklamację.
§ 4 Składanie zamówienia
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka
interesujących Kupującego produktów lub treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych
niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu
dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia
jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
3. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący
zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności
celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu
w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz
instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od jego złożenia.
4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za
podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości
Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub
poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo
wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku
braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich
wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast
Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie
uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
§ 5 Dostawa i płatność
1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne opisane są na stronie
Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi
Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o
podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez
Kupującego. Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną nieodpłatnie.
2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na
etapie składania zamówienia.
3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez:
system płatności tPay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu
system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w
Luksemburgu
system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu
system płatności Dotpay, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu
system płatności PayNow, obsługiwany przez firmę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850
Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-
021-50-88
4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na
adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
§ 6 Realizacja zamówienia
1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów,
zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez
Kupującego formą dostawy zamówienia.
2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki
przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać
wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez
Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin
realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
4. Jeżeli Kupujący zamawia produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem
realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład
zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek
cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
5. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez
Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do
zakupionych treści cyfrowych.
6. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a
dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
7. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo,
zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego
okresu czasu, Kupujący traci dostęp do kursu.
8. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z
prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników,
nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na
funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
9. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 8 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do
zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Konsument oraz Przedsiębiorca Konsumencki, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo
odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionych
rzeczy lub zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę
utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki musi poinformować Sprzedawcę o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą,
faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
dostępnego pod adresem https://bezpieczny.biz/wp-content/uploads/2021/06/05.-Formularz-odstapienia-odumowy.doc jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki
wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
6. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
7. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów
(jeśli koszt pokrył Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub
Przedsiębiorca Konsumencki wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub
Przedsiębiorca Konsumencki nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania produktu.
§ 8 Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt lub treść cyfrową wolne od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt lub treść cyfrowa ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Rękojmia jest wyłączona w stosunku do Kupującego innego niż
Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki.
3. Jeżeli sprzedany produkt lub treść cyfrowa ma wadę, Kupujący może:
żądać wymiany produktu na wolny od wad,
żądać usunięcia wady,
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej
treści.
5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://bezpieczny.biz/wpcontent/uploads/2021/06/06.-Formularz-reklamacyjny.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu
reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
§ 9 Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce
prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
§ 10 Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe, treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy
produktów fizycznych (np. projekty graficzne), mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi
przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku
osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować
odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na
drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego
z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do
której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen
produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków
umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych
przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają
zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę
wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu,
Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd
powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumenckich, w
przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2022-12-01
5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej
Regulaminu.

REGULAMIN LEAD MAGNET

Regulamin udostępniania treści cyfrowych w zamian za zapis do Newslettera
Za pośrednictwem strony https://psychosynteza.pl/sklep możliwe jest zamówienie dostarczenia treści cyfrowych
opisanych na stronie w zamian za zapis do newslettera. Szczegóły opisane są w poniższym regulaminie.
§ 1 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Instytut Psychosyntezy dr Ewa Danuta Białek, ul. Romana Maciejewskiego 1/51 03-187
Warszawa, NIP 5241557304, E-mail: instytut@psychosynteza.pl, Numer telefonu: 609382458,
2. Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie służący do zamówienia Materiałów,
3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem;
4. Materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę
subskrybentów Newslettera; rodzaj i zawartość Materiałów wynika z opisu na Stronie,
5. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach
Administratora wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu,
6. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również
Użytkownikiem,
7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://psychosynteza.pl/sklep,
8. Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o
dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.
§ 2 Zamówienie i dostarczenie Materiałów
1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści
cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale
dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
2. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów,
płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z
Administratorem.
3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania
Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link
potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą
wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
4. W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera
oraz dostarczenia Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie Materiałów nie jest
możliwe anonimowo.
5. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.
6. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości
zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.
§ 3 Własność intelektualna
1. Materiały korzystają z ochrony prawa autorskiego.
2. Materiały mogą zawierać również chronione znaki towarowe.
3. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z
Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować
odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie
lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.
§ 4 Wymogi techniczne
1. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, nie jest konieczne spełnienie
szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego.
Wystarczające są:
dostęp do Internetu,
standardowy, aktualny system operacyjny,
standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
posiadanie aktywnego adresu e-mail.
2. Do korzystania z Materiałów, w zależności od ich rodzaju, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne
oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF,
MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów
technicznych, informacja taka prezentowana jest na Stronie w sposób widoczny dla Użytkownika i pozwalający
podjąć mu decyzję w zakresie zamówienia Materiałów.
§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje
1. Konsument oraz POCK może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w
terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna
informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania
Newslettera.
2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od
umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w
treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż
Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność
Materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
4. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.
5. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową
ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
6. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Materiałów, który istniał w chwili ich
dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z
umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
7. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument oraz POCK może żądać doprowadzenia do ich zgodności z
umową.
8. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument lub POCK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy, gdy:
doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić
Materiały do zgodności z umową,
brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez
uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu,
oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do
zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK.
9. W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument lub POCK może złożyć reklamację za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
10. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
11. Zasady odpowiedzialności Administratora za niezgodność Materiałów z umową wynikają z bezwzględnie
obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie ma na celu wprowadzania
jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz stanowi jedynie uproszczone ich przedstawienie w celu ułatwienia
Konsumentowi lub POCK rozeznania się w tych zasadach. Administrator zachęca jednocześnie Konsumenta lub
POCK do zapoznania się z całością regulacji zawartej w ustawie o prawach konsumenta.
§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami
na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu
wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej,
do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
§ 7 Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie
treści cyfrowych.
3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści
cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby
archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane
te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail,
analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji
wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które
mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić
się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez
siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.
6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika
przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony,
ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania,
że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając
zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte
po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego
Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem
prowadzonych działań związanych z Newsletterem.
7. Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy
odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co
stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na
marketingu własnych produktów lub usług.
8. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające
związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego ds. danych osobowych.
10. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i
plików cookies dostępnej pod adresem https://psychosynteza.pl/sklep.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów,
z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów
zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania
umowy.
3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na
miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie
znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na
zasadach ogólnych.
4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 2022-12-01.
5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej
Regulaminu

POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN do 30.11.2022

Dzień dobry!

Witam w sklepie Instytutu Psychosyntezy, gdzie znajdziesz wiele produktów fizycznych (książki drukowane) i wirtualnych (e-booki jako pdf, mobi i ePub, oraz kursy on-line) i możliwości zapisania się na konsultacje.

Na początek moje pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: Ewa Białek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INSTYTUT PSYCHOSYNTEZY. Dr Ewa Danuta Białek, ul. Romana Maciejewskiego 1/51, 03-187 Warszawa, NIP 524 155 73 04, REGON 0121139627

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem instytut@psychosynteza.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Ewa Białek

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://psychosynteza.pl/sklep
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://psychosynteza.pl/sklep
 • Sprzedawca – Ewa Białek

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych (e-booki, kursy on-line) opisanych na stronach Sklepu oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym, ewentualnie on-line lub umowy o przeprowadzenie konsultacji indywidualnej zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • przeglądarka plików .pdf,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym czy on-line i umowy o przeprowadzenie konsultacji zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail instytut@psychosynteza.pl W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  • w przypadku szkoleń stacjonarnych i konsultacji – umowa o świadczenie usług.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 12 godzin od zawarcia umowy.
 8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 5 Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez …………
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6 Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 5 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 7 Treści cyfrowe

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
 4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 8 Szkolenia stacjonarne

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego zgodnie z ust. 6 poniżej, możliwości wzięcia udziału w szkoleniu w terminie wybranym przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 2. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.
 3. W celu wzięcia udziału w szkoleniu, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się szkolenia, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
 4. Niewzięcie udziału w szkoleniu przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu.
 5. Jeżeli Sprzedawca organizuje szkolenie stacjonarne w kilku terminach, Kupujący może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w szkoleniu, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia wynikającego ze złożonego przez Kupującego zamówienia, a Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w szkoleniu w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a niewzięcie udziału w szkoleniu wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Dokonując zakupu szkolenia, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika szkolenia najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia. Przekazanie danych uczestnika szkolenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący jest uprawniony do przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika szkolenia.

§ 9 Konsultacje

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą indywidualnej konsultacji (na żywo albo on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia (Kupujący może otrzymać od Sprzedawcy dodatkową umowę zniżkową, jeśli zdecyduje się na więcej niż 1 sesję (sesje cykliczne, odpowiadające konkretnej potrzebie pracy z Kupującym).
 2. Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji.
 3. Terminy konsultacji ustalane są wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że wykupione godziny konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 5 dni od zawarcia umowy.
 4. Przed konsultacją może istnieć konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o której Sprzedawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych godzin konsultacji w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną konsultację.
 6. Konsultacje realizowane są zawsze w wariancie jedno-godzinnym. Oznacza to, że Kupujący nie może dzielić wykupionej godziny konsultacji na więcej niż jedno spotkanie ze Sprzedawcą. Jeżeli konsultacja trwa mniej niż godzinę ze względu na okoliczności leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas konsultacji przepada.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://…………… jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 11 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://……………, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12  Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego MailChimp, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu MailChimp gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (standardowe klauzule umowne).
 5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem ………..

§ 13 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.